site logo
site logo
site logo

ศิลปิน

:

อรวรรณ อรุณรักษ์

ศิลปิน

อรวรรณ อรุณรักษ์

site logo
Photo by Wolfgang Bellwinkel

ผลงานของอรวรรณ อรุณรักษ์ มักได้รับแรงบันดาลใจมาจากชีวิตประจำวัน อรวรรณสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบภาพเขียน ภาพวาด และงานจัดวาง ผ่านการใช้สื่อหรือเครื่องมืออย่างดินสอ ปากกา กระดาษ หรือแม้แต่ภาพถ่าย และโลกอินเทอร์เน็ต กระบวนการทำงานของศิลปินมักมุ่งเน้นการร่วมสร้างบทสนทนากับผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อสร้างให้เกิดการรวมตัวกันของพื้นที่ในโลกศิลปะและอื่นๆ การข้ามผ่านและแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องระหว่างความเป็นชาติ วัฒนธรรม และเขตแดนทางจิตวิญญาณ ถือเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างงานของศิลปิน ผลงานของศิลปินมักสำรวจถึงความเหมือนและความต่างระหว่างพื้นที่ทั้งในเอเชียและยุโรป ที่ซึ่งศิลปินอาศัยอยู่ในช่วงให้หลังมานี้ ผ่านความสัมพันธ์ที่เธอมีต่อพื้นที่เหล่านั้น

ผลงานอรวรรณ อรุณรักษ์

การแสดง

Rituals on Walking

สถานที่: สถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ

artist image

อรวรรณ อรุณรักษ์ มีโอกาสพบเห็นผู้คนซึ่งรวมถึงพ่อแม่ของตนและครอบครัวอื่นย้ายถิ่นเข้ามาในกรุงเทพฯ และรับรู้การเคลื่อนไปของเวลาจากการเติบโตในย่านหัวลำโพง สถานีชุมทางรถไฟสายแรกของเมือง...

การแสดง

กิจกรรมเดินตามเสียง: Rituals for Walking โดยอรวรรณ อรุณรักษ์

15.10.2022

16:30

สถานที่: สถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้เดินสำรวจตามเสียงเล่าเรื่องในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งศิลปินได้รำลึกถึงวัยดึกผ่านเรื่องราวต่างๆ ที่มาบรรจบกับความเป็นจริงของพื้นที่ในปัจจุบัน

รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนจำกัด...

การแสดง

กิจกรรมเดินตามเสียง: Rituals for Walking โดยอรวรรณ อรุณรักษ์

20.10.2022

10:30

สถานที่: สถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้เดินสำรวจตามเสียงเล่าเรื่องในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งศิลปินได้รำลึกถึงวัยดึกผ่านเรื่องราวต่างๆ ที่มาบรรจบกับความเป็นจริงของพื้นที่ในปัจจุบัน 

รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนจำกัด...

การแสดง

กิจกรรมเดินตามเสียง: Rituals for Walking โดยอรวรรณ อรุณรักษ์

23.10.2022

20:30

สถานที่: สถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้เดินสำรวจตามเสียงเล่าเรื่องในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งศิลปินได้รำลึกถึงวัยดึกผ่านเรื่องราวต่างๆ ที่มาบรรจบกับความเป็นจริงของพื้นที่ในปัจจุบัน 

รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนจำกัด...